WWW.ByciSkala.cz
 
 
Článek Neotektonika Rudické plošiny a parageneze v jeskyních Jedovnického potoka Býčí skála

Vojtěch A. Gregor, Jiří Havlík a David Mikeš sepsali geologickou studii o mechanismu zarovnávání stropů a roli zlomové tektoniky při vzniku a formaci těchto úseků jsekyně. Přináší nový pohled k tradičnímu názoru na vznik jeskyní principem antigravitační koroze.

Vojtěch A. Gregor  | 26.1.2019 22:19 | pridej.cz  | Diskuse...[1] | Zobrazeno 834x  

Neotectonics of the Rudice Plateau and paragenesis in the Jedovnice Creek cave system

   – a case study from the Rudice Swallow Hole and Bull Rock caves

 

Neotektonika Rudické plošiny a parageneze v jeskyních Jedovnického potoka

   – příklady z Rudického propadání a Býčí skály

 

Vojtěch A. Gregor, Jiří Havlík, David Mikeš

 

An English-language paper on the relationship between neotectonics and speleogenesis-paragenesis has been published in the journal Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, volume 2019 (121):

V ročníku 2019 (121) časopisu Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien je otištěna anglickojazyčná studie týkající se vztahu mezi neotektonikou a speleogenezí-paragenezí:
 

Gregor V. A., Havlík J., Mikeš D., 2019: Neotectonics and paragenesis – a case study from    the Jedovnice Creek cave system in the Moravian Karst, Czech Republic.  Annalen des    Naturhistorischen Museums in Wien, Serie A, 121: 291-326

[Issued on January 15, 2019 – vydáno 15. ledna 2019]

 

The paper can be downloaded (20 MB) here.

Studie může být stažena (20 MB) zde.

 

In addition to the printed form, ANHM volumes are also available in the electronic form; they can be read here.

Vedle tištěné formy, sborníky ANHM jsou dostupné také v elektronické formě, a to zde.

 

The paper contributes to the current understanding of antigravitational corrosion (erosion) in caves (also called [speleo] paragenesis) by introducing an entirely innovative concept of this phenomenon – one that is closely related to young, particularly Quaternary tectonics.  The concept has been developed on the basis of detailed geological observations and precise intra-cave surveys in the Jedovnice Creek cave system (namely the Rudice Swallow Hole and Bull Rock caves) beneath the Rudice Plateau in the Moravian Karst.

Tato studie doplňuje dosavadní poznatky o antigravitační korozi (erozi) v jeskyních (tzv. [speleo] paragenezi) o zcela innovativní koncept – koncept, který je těsně spjat s mladou tektonikou, konkrétně s kvartérním oživením starších zlomů. Tento koncept byl vyvinut na základě detailních geologických pozorování a precizních geodetických výměrů v jeskyních Jedovnického potoka (jmenovitě v Rudickém propadání a Býčí skále) pod Rudickou plošinou v Moravském krasu.

 

Abstract

The main passage of the Jedovnice Creek cave system in the Moravian Karst – namely the Rudice Swallow Hole and the Bull Rock caves – contains a number of atypical sections with a low, generally horizontal and flat ceiling. Usually leveled across dipping strata, these sections are limited to tectonically sunken blocks that are bounded by faults. These faults bear signatures of neotectonic, more specifically Pleistocene reactivation. Both the sinking and the sections are post-genetic with respect to the main passage. Within the sunken blocks, the ceiling of the main passage (or parts of it) was brought down into contact with the water body (water stream) and thus, exposed to the effects of paragenesis (also called antigravitational erosion or, more properly, antigravitational corrosion). The original shape and features, namely positive relief, were removed – the ceiling was flattened. The present, superimposed morphology includes small solutional and erosional forms, typically inverse ceiling pots and scallops.

Key words: neotectonics, speleogenesis, antigravitational corrosion, paragenesis, Rudice Plateau, Moravian Karst

 

Abstrakt

Die Hauptteile des Jedovnice-Fluss-Höhlensystems im Mährischen Karst enthalten eine Reihe von atypischen Abschnitten mit einer niedrigen, im Wesentlichen horizontalen und flachen Decke. Diese sind in der Regel auf eintauchende Schichten verteilt und beschränken sich auf tektonisch abgesunkene Blöcke, die an Störungen gebunden sind. Diese weisen Kennzeichen einer neotektonischen, pleistozänen Reaktivierung auf. Sowohl das Absinken als auch die Abschnitte selbst sind in Bezug auf die Hauptgänge der Höhle post-genetisch. Innerhalb der abgesunkenen Blöcke wurde die Decke der Höhlengänge (oder Teile davon) in Kontakt mit dem Wasser gebracht und somit den Auswirkungen der „Paragenese“ ausgesetzt. Die ursprüngliche Form und Merkmale, nämlich positive Strukturen, wurden entfernt – die Decke wurde abgeflacht. Die vorliegende überlagerte Morphologie umfasst kleine Lösungs- und Erosionsformen, typischerweise inverse Deckenstrukturen und Fließfacetten.

     [Translated by Dr. Johannes Mattes, Secretary General of the Austrian Speleological Association, Fellow of the Austrian Academy of Sciences]

Schlüsselwörter: Neotektonik, Speleogenese, Antigravitationskorrosion, Paragenese, Rudice Plateau, Mährischer Karst

 

Abstrakt

(český abstrakt je přiložen pouze k této prezentaci)

Hlavní chodba jeskynního systému Jedovnického potoka – jmenovitě Rudického propadání a Býčí skály – obsahuje několik úseků (sekcí) s nízkým, generelně horizontálním a plochým (tabulovitým) stropem, zarovnaným napříč i strmě upadajících vrstev.  Tyto úseky vytvářejí na  vodním toku polosifony.  Jsou omezeny na tektonicky pokleslé kry, ohraničené zlomy.  Tyto zlomy vykazují znaky neotektonické, konkrétně pleistocénní reaktivace.  Poklesy a tudíž uvedené sekce jsou post-genetické ve vztahu k hlavní chodbě.  V pokleslých krách byl strop hlavní, původně freatické (epifreatické) a později gravitační erozí prohloubené a rozšířené tunelovité chodby, místy modifikované vertikální korozí a řícením, přinesen do kontaktu s vodním  tělesem (tokem) a takto vystaven účinkům antigravitační koroze (tzv. parageneze).  Původní tvar a rysy (modelace) chodby, zejména pozitivní reliéf, byly eliminovány – strop byl zarovnán.  Současná, superimponovaná morfologie započítává drobné korozní a erozní formy, typicky inverzní stropní hrnce a proudové facety.

Klíčová slova: neotektonika, speleogeneze, antigravitační koroze, parageneze, Rudická plošina, Moravský kras

 

Note on terminology

The terms “paragenesis” and “paragenetic” – “birthing beside” and “born beside”, respectively – mean, in principle, the origin of two different entities at their mutual contact so that one influences the formation of the other.

In geology, paragenesis is usually applied to a characteristic association or occurrence of minerals or mineral assemblages in ore deposits, connoting contemporaneous formation.  In other words, it means an equilibrium sequence of mineral phases.  The term paragenetic also pertains to the genetic relations of sediments in laterally continuous and equivalent facies.

In speleology, paragenesis (a rather inappropriate and misleading term), also known as antigravitational or antigravitative corrosion (erosion), is the upward dissolution and receding of the ceiling in a water filled cave passage due to a protecting (armoring) sediment cover of the underlying floor.

 

Terminologická poznámka

Termíny “paragenezeˮ a “paragenetickýˮ -- proces vznikání vedle sebe (společně) a vzniklý vedle (společně), respektivně – znamená, v principu, současný vznik dvou různých entit na jejich vzájemněm kontaktu a to tak, že jedna ovlivňuje vznik druhé.

V geologii je tento termín obvykle aplikován na charakteristické associace či výskyty minerálů resp. minerálních společenství v rudních ložiskách – jinými slovy, tento termín vyjadřuje rovnovážnou sekvenci minerálních fází. Jako parageneze jsou také označovány genetické vztahy sedimentů v laterálně kontinuálních a ekvivalentních faciích.

Ve speleologii parageneze (poněkud nevhodný a zavádějícící termín), také známá jako antigravitační či antigravitativní koroze (eroze), označuje proces vzestupného rozpouštění a takto ústupu stropu (směrem vzhůru) na kontaktu s vodním tělesem na povrchu sedimentární výplně, která zabraňuje erozi skalního dna.

 

The study consits of the following chapters:

Studie obsahuje následující kapitoly:

 

Introduction – Úvod

List of abbreviations – Seznam použitých zkratek

Survey methods – Mapovací (měřící) metody

The Jedovnice Creek cave system – Jeskynní systém Jedovnického potoka

Geologic setting of the Rudice Plateau and the Jedovnice Creek caves – Geologické poměry Rudické plošiny a jeskyní Jedovnického potoka

Neotectonics and the age of the Moravian Karst caves – Neotektonika a stáří jeskyní Moravského krasu

Neotectonics of the Rudice Plateau and the Jedovnice Creek cave system – Neotektonika    Rudické plošiny a jeskynního systému Jedovnického potoka

Flat-roofed sections of the Rudice Swallow Hole and Bull Rock caves – Úseky s plochými stropy v jeskyních Rudické propadání a Býčí skály

Origin of flat-roofed sections and paragenesis – Vznik úseků s plochými stropy a parageneze

Conclusions – Závěr

Acknowledgments – Poděkování

References (62) – Literatura

 

Included in the study are two tables and 30 figures: maps, diagrams and photographs.  The Introduction, Conclusions and seven figures are reproduced here.

Studie obsahuje dvě tabulky a 30 obrázků: mapy, diagramy (grafy) a fotografie.  Kapitoly Úvod, Závěr a sedm obrázků jsou reprodukováno níže.

 

Introduction

     Geological mapping of the Jedovnice Creek cave system (Burkhardt 1973, Burkhardt et al. 1975, 1977) revealed that the system, especially the main passage of the Rudice Swallow Hole and Bull Rock caves, contains a number of atypical sections with a low, generally horizontal and flat ceiling.  Such sections are bounded by faults that intersect the passage.  These faults contain brecciated fills that consist of primary calcite, varicolored clays and locally also of secondary calcite – both a result and evidence of repeated tectonic movements.

In the years 2013-2015, the present authors concentrated on a detailed study of the flat-roofed sections.  The study focused on the flattening (leveling) mechanism and the possible role of fault tectonics (movement along pre-existing faults that occurred during or after the formation of the main passage) in the origin of these sections. This paper presents the results of this study. It also adds a new dimension to the conventional concept of paragenesis.

 

Úvod

Geologické mapování jeskyní Jedovnického potoka (Burkhardt 1973, Burkhardt et al. 1975, 1977) ukázalo, že tyto jeskyně, zejména hlavní chodba Rudického propadání a komplexu Býčí skály, obsahují několik atypických úseků (sekcí) s nízkým, generelně horizontálním a plochým stropem.  Tyto úseky jsou ohraničeny zlomy, které křižují chodbu.  Výplně těchto zlomů tvoří brekcie obsahující primární kalcit, jíly různých barev a místně také sekundární kalcit (stagmalit-sintr) – výsledek a současně důkaz opakovaných tektonických pohybů.

V letech 2013-2015 se autoři této studie zabývali podrobným výzkumem zmíněných sekcí a zlomů.  Výzkum se zaměřil na mechanismus zarovnávání stropů a roli zlomové tektoniky (pohyby podél již existujících zlomů  ke kterým došlo během vývoje a po genezi hlavní chodby) ve vzniku a formaci těchto úseků. Výsledky výzkumu jsou prezentovány v této studii.  Ta navíc dodává další,  novou dimenzi k tradičnímu, konvenčnímu konceptu antigravitační koroze.

 

Conclusions

Low-profile, flat-roofed sections of the main, generally tunnel-shaped and rugged passage of the Jedovnice Creek cave system are primarily of tectonic origin. They are post-genetic with respect to the tunnel form. Normal faulting along neotectonically (Pleistocene to Holocene) reactivated Saxon-Alpine and Variscan faults resulted in the sinking of limestone blocks, thus lowering the ceiling of the passage by < 2 to 4 m and bringing it into contact with the water body – the underground stream.  As a result, the ceiling has been exposed to antigravitational corrosion (erosion) – paragenesis – and remodeled, the major features being flat, tabular roofs. Such roofs are generated even in steeply inclined strata. Locally the flat-roofed sections exhibit secondary paragenetic morphoforms, e.g. half-tubes and grooves. The superimposed, present-day morphology includes a variety of solutional (corrosional) and erosional features – typically inverse ceiling pots and stream scallops.

Three main development phases of paragenetic sections can be recognized:

(1) Tectonic sinking of limestone blocks and thus, lowering segments of the tunnel passage. Originally, the passage was ≥ 2 m high.

(2) Leveling of the original roof at water contact, formation of horizontal, tabular ceilings in both subhorizontal (2º to 10º) and moderate (20º to 45º) bedding dips.

(3) Superimposition of the present morphology, mainly scallops. Vertical influx of atmospheric water from joints and breakdown also contributed to the current shape of these sections.

 

Závěr

Nízkoprofilové sekce s plochým stropem, které se nacházejí v hlavní chodbě podzemního Jedovnického potoka jsou primárně tektonického původu.  Ve vztahu k hlavní, generelně tunelovité a členité chodbě jsou post-genetické – to znamená, vznikly až po genezi chodby.  Normální pohyby (poklesy) podél neotektonicky (pleistocén a holocén) reaktivovaných saxonsko-alpinských a variských zlomů měly za následek pokles vápencových ker a bloků a takto snížení stropu chodby o < 2 až 4 m; to přivedlo strop do kontaktu s vodním tělesem – podzemním tokem.  V důsledku této situace byl strop vystaven účinkům antigravitační koroze (parageneze) a remodelován; hlavním morfologickým rysem je právě ten plochý strop.  Tabulární stropy jsou generovány i v příkře ukloněných vrstvách.  Sekce s plochým stropem místně vykazují sekundární paragenetické morfoformy, ku příkladu lineární stropní koryta a boční (stěnová) koryta.  Dnešní, superimponovaná morfologie započítává řadu korozních a erozních forem – typicky inverzní stropní hrnce a proudové facety.

Paragenetické sekce prošly třemi hlavními vývojovými fázemi:

(1) Tektonický pokles vápencových ker či bloků a takto snížení segmentů tunelové chodby.  Originální výška chodby byla ≥ 2 m.

(2) Zarovnání původního stropu na kontaktu s vodním tělesem (hladinou vodního toku), vznik horizontálních tabulovitých v subhorizontálních (2º až 10º) i ukloněných (20º až 45º) vrstvách.

(3) Superpozice současné morfologie, zejména facet.  Vertikální přítok atmosférických vod z puklin a řícení přispěly k současné podobě těchto partií.

 

A summary of information on the Rudice Plateau and the entire Jedovnice Creek cave system (speleological characteristics of the Rudice Swallow Hole, Bull Rock and Bar caves, as well as those of the karst springs area) – a general introduction that may make it easier to understand this study – is presented here.

Souhrnná informace o Rudické plošině a celém jeskynním systému Jedovnického potoka (speleologická charakteristika Rudického propadání, Býčí skály, Barové jeskyně a vývěrové oblasti potoka) – generelní úvod, který může usnadnit porozumění této studii – je prezentována zde.

Gregor V. A., 2015: The Moravian Karst.  The Jedovnice Creek cave system of the Rudice    Plateau in the Moravian Karst – the Rudice Swallow Hole, Bull Rock and Bar caves.

ZO ČSS 6-01 Býčí skála [accessed January 19, 2015].

 

 5225. 1_Tunel

Tunnel section of the main passage in the Bull Rock Cave (Swum-through Rock Cave, STR). Photo by Philippe Crochet and Annie Guiraud, 2013 (with permission)

Tunelová sekce hlavní chodby v Býčí skále (Proplavaná skála).  Foto Philippe Crochet a Annie Guiraud, 2013 (se svolením)

 

5226. 2_Section

Section with a low, flat ceiling: central part of the Black Loams semi-siphons (Easter Cave in the Rudice Swallow Hole), upstream view.  The Easter Cave with the Serbian Siphon complex is located in a neotectonically sunken mega-block that is bounded by the Gothic Dome fault to the north and the Tablets fault in the south.  The Black Loams semi-siphon is situated in a sunken sub-block between the Gothic Dome and Dome with Chimneys faults

Sekce s nízkým a plochým stropem: střední část polosifonu U Černých hlín (Velikonoční jeskyně v Rudickém propadání), pohled proti proudu.  Velikonoční jeskyně s komplexem Srbského sifonu je situována v neotektonicky pokleslé kře, omezené zlomem v Gotickém dómu a zlomem U Tabulek.  Polosifon U Černých hlín je situován v neotektonicky pokleslém bloku mezi zlomem v Gotickém dómu a zlomem v Dómu s Komíny

 

5227. 3_BEL

BEL (Black Loams semi-siphon – Easter Cave – Library w/Serbian Siphon and Tablets) section, ground plan.  Explanatory notes are included in the map.  A compilation of surveys by D. Hypr, P. Čížek, A. Nejezchleb, V. A. Gregor, J. Havlík and D. Mikeš (see also Burkhardt et al. 1975, Hypr 1976, and Havlík & Mikeš 2016).  For a geologic map of the Easter Cave see Gregor (2015)

Sekce BEL (polosifon U Černých hlín – Velikonoční jeskyně – Knihovna se Srbským sifonem a Tabulkami), půdorys.  Kompilát výměrů D. Hypra, P. Čížka, A. Nejezchleba, V. A. Gregora., J. Havlíka a D. Mikeše (viz také Burkhardt et al. 1975, Hypr 1976, a Havlík & Mikeš 2016).

Geologická mapa Velikonoční jeskyně je prezentována in Gregor (2015).  Vysvětlivky (shora dolů).  Zkratky: BL-polosifon U Černých hlín; DC-Dóm s Komíny; SS-polosifony ve Velikonoční jeskyni (1, 2, 3); PSbS-vlastní Srbský sifon; LB-Knihovna včetně vstupního polosifonu Jukadlo; TB-U Tabulek (Tabulky, Pláže).  Symboly (značky): polosifon; sifon; pomalý tok (říční); rychlý tok (bystřinný); řícený blok; nános sedimentů (“písčinaˮ); bod polygonu; směr toku.

 

The BEL section belongs to the most interesting, both speleologically and geologically, parts of the Jedovnice Creek cave system.  It is also the most difficult to access.  The only entries are the Black Loams semi-siphon (in the downstream direction) and the Serbian Siphon (in the upstream direction).  The Black Loams semi-siphon was, for the first time, successfully explored in 1973; the Easter Cave was discovered in 1974.  The Serbian Siphon was first overcame, from the Bull Rock (STR) side, in 1985.

The Easter Cave is presently inaccessible.  This fact is due to high sedimentation rate (sediment accumulation) – clogging the passage and semi-siphons with material that is eroded from the surface.  Slag from a large deposit in the Jedovnice-Rudice blind valley – a remnant of the former Hugon ironworks (1746-1890) – forms a  substantial part of the sediment.

 

Sekce BEL je jednou ze speleologicky a geologicky nejzajímavějších partií jeskynního systému Jedovnického potoka.  Je také nejobtížněji přístupná: směrem po toku, z Rudického propadání, skrze polosifon (dnes sifon) U Černých hlín; a směrem proti toku, z Býčí (Proplavané) skály, skrze polosifon Jukadlo u Tabulek a vlastní Srbský sifon.  Polosifon U Černých hlín byl ponejprv úspěšně explorován v r. 1973; Velikonoční jeskyně byla objevena r. 1974.  Srbský sifon byl poprvé proplaván, ze strany Býčí (Proplavané) skály, r. 1985.

V současné době je Velikonoční jeskyně nedostupná.  Tato skutečnost je důsledkem vysoké akumulace sedimentů – zanášení chodby a polosifonů z povrchu erodovanými sedimenty jejichž podstatnou součástí je hutnická struska z mocné deponie bývalé Hugonovy  huti v Jedovnicko-rudickém slepém údolí, která tam operovala v letech 1746-1890.

 

5228. 4_System 

Jedovnice Creek cave system – Jeskynní systém Jedovnického potoka.  Explanatory notes – Vysvětlivky: OBR-Old Bull Rock Cave, Stará Býčí skála; NBR-New Bull Rock Cave, Nová Býčí skála; BIR-Broken-in Rock Cave (and semi-siphon), Prolomená skála (a polosifon); STR-Swum-through Rock Cave, Proplavaná skála

 

5229. 5_Tables 

Tablets, upstream view. The flat ceiling in the background (the Peek semi-siphon) is 0.35 m high; it is leveled across strata dipping 30º – 35º to the SE. The flat-roofed section abruptly transits into the tunnel passage in front. The sunken block with the semi-siphon is separated from the tunnel passage by the Tablets fault. The yellow dashed line (dotted behind the coulisses) schematizes the course of the fault

U Tabulek, pohled proti proudu.  Nízký a plochý strop v pozadí (polosifon Jukadlo) je 0.35 m vysoký a  je zarovnán napříč vrstev se sklonem 30º – 35º k JV.  Úsek s nízkým stropem náhle přechází do tunelové chodby (ta v popředí).  Pokleslý blok s polosifonem je separován od tunelové chodby zlomem.  Žlutá čárkovaná linie (tečkovaná za kulisami) schematizuje průběh zlomu.

 

5230. 6_BIR 

BIR semi-siphon in the Broken-in Rock Cave (part of the Bull Rock Cave, BIR), upstream view.  Note the tabular ceiling with calcite veins and petromorphs.

Polosifon v Prolomené skále (část Býčí skály), pohled proti proudu.  Zjevný je tabulární strop s kalcitovými žílami a projekcemi.

 

5231. 7_Basic 

Basic stages of the development of flat-roofed sections by normal faulting and paragenesis, schematic model. A-cave passage and faults in the limestone strata; B-neotectonic sinking of a limestone block: the ceiling is brought into contact with water-saturated sediment; C-sunken ceiling in contact with flowing water (proper antigravitational corrosion -- paragenesis)

Hlavní stadia vývoje sekcí s plochým (tabulovitým) stropem kombinací normálních poklesů tektonických bloků a parageneze – schematický model.  A-jeskynní chodba a zlomy ve vápencovém souvrství; B-neotektonický pokles vápencového bloku: strop je snížen a takto přinesen do kontaktu se zvodnělým sedimentem; C- pokleslý strop v kontaktu s vodním tělesem – vodním tokem (vlastní antigravitační koroze -- parageneze)

 

All the photographs, unless stated otherwise, were taken and calibrated by J. Havlík and D. Mikeš.

Všechny fotografie, pokud není uvedeno jinak, pořídili a kalibrovali J. Havlík a D. Mikeš.

 

Recommended literature (in Czech) – doporučená literatura

Burkhardt R., Gregor V. A., Hypr D., 1975: Rudická plošina v Moravském krasu – část II.  Geologická stavba a vývoj Rudického propadání. Acta Musei Moraviae, Sci. naturales, 60: 87-124, příloha. (Deutsche Zusammenfassung – German summary – německý    souhrn).

Gregor, V. A., 2013: Nová Býčí skála a Stará štola – pohled do nitra aktivního zlomu.  Sborník Muzea Blansko 2012: 12-29.

Gregor V. A., 2014: Komíny a vyšší jeskynní patra v Rudickém propadání, Moravský kras. Sborník Muzea Blansko 2013: 51-70.

Gregor V. A., Havlík J., Mikeš D., 2018: Mladé tektonické pohyby a jejich vliv na utváření jeskyní Moravského krasu. Sborník Muzea Blanenska 2017: 5-37.

Gregor V. A., Havlík J., Mikeš D., 2014: Srbský sifon – konec Rudického propadání a počátek Býčí skály. Sborník Speleofórum 2014, 33: 16-22.

Havlík J., Mikeš D., 2016: Srbský sifon – pojítko Rudického propadání a Býčí skály (Moravský kras). Sborník Speleofórum 2016, 35: 9-15 (text), 127-131 (fotografie).

Mikeš D., Havlík J., Gregor V. A., 2015: Průstup jeskyněmi Jedovnického potoka ze vchodu do Býčí skály do východu z Rudického propadání a zpět dne 4. července 2015. Sborník Muzea Blansko 2015: 5-15 (text), 39-48 (fotografie).

Hypr D., 1976: Nové objevy v Rudickém propadání – Velikonoční jeskyně.  Československý kras, 27: 100-104

 

 

Here is a copy of Annalen NHMW permission to reproduce and distribute the paper:

Zde je kopie svolení ANHM reprodukovat a distributovat výše uvedenou studii:

 

-------- Original message --------

Subject: Annalen NHMW Serie A 121 - now published

Date: 2019-01-16 17:02

Sender: Kroh Andreas <andreas.kroh@NHM-WIEN.AC.AT>

Addressee: Kroh Andreas <andreas.kroh@NHM-WIEN.AC.AT>

 

Nachricht

 

Dear authors,

Your paper submitted to our journal "Annalen des Naturhistorischen  Museums in Wien, Serie A" is now published and .pdf-files of the articles can be downloaded using the following link:

https://www.nhm-wien.ac.at/verlag/wissenschaftliche_publikationen/annalen_serie_a/121_2019a

 

Feel free to distribute the .pdf in the scientific community and/or post it on your personal or institutional homepage.

Please forward this message to your co-authors.

All the best & thanks for your contribution,

Andreas,

Editor-in-Chief

Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, Serie A

********************************************

Dr. Andreas Kroh

Natural History Museum Vienna

Department of Geology & Palaeontology

Burgring 7

1010 Vienna

AUSTRIA

Tel: 0043-1-52177-576

Fax: 0043-1-52177-459

http://www.nhm-wien.ac.at/kroh.html


Přílohy ke stažení :
 Neotektonika Rudické plošiny 
 Neotektonika Rudicke plosiny.pdf  5 018 613 b  Staženo : 205x 

Diskuse "Neotektonika Rudické plošiny a parageneze v jeskyních Jedovnického potoka"
Zobrazit : témata / vlákna / podle času
Seřadit podle poslední odpovědi / založení téma.
Poděkování - Acknowledgment Celofán [207.81.65.xx]  Před 5 a ¼ rokem
   Bez odpovědí.
PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [178098], dnes 250 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
NWU0MmY