WWW.ByciSkala.cz
 
 
Článek Hydrologie Křtinského potoka Od jinud

V roce 2010 obhájila na Ústavu geologických věd PřF MU Brno bakalářskou práci Sandra Kejíková s názvem Hydrologická problematika Křtinského údolí v Moravském krasu. V posledních několika letech se obnovil zájem o lokalitu Výpustek. Po opuštění jeskyně armádou se dříve hojně navštěvovaná lokalita znovu zpřístupnila pro veřejnost a snad už nadobro za své vzala 60 roků dlouhá pauza vědeckého bádání. Vrátili se jeskyňáři, archeologové, geologové. Vyšla monografie Rudolfa Musila, buduje se výstavní expozice. Práce Sandy Kejíkové shrnuje dosavadní poznatky o hydrologii Křtinskáho potoka a vykročila k novému poznání.

Martin  | 9.10.2012 19:34 | pridej.cz  | Diskuse...[0] | Zobrazeno 281x  

Sandra Kejíková ve své práci shrnula stopovací zkoušky, které byly provázeny na Křtinském potoce a započala s novými. Naleznete zde přehlednou mapu karsologických jevů Křtinského údolí (Obr. 1-2). Shrnuje základní fakta o geografii, geologii a hydrologii Moravského Krasu. Dále uvádí přehled stopovacích pokusů do roku 2009.

 

2513. Průřez Křtinským a Josefovským údolím

Obr. 1: Hydrologická situace Křtinského potoka v podélném řezu.

 

Zásadní zjištění na Křtinském potoce bylo uskutečněno 17. a 18. dubna 1947, kdy R. Burkhardt a O. Zedníček společně s kolegy se Speleologického klubu Brno vykopali 30m dlouhý průkop a svedli vody Křtinského potoka do jeskyně Rodolfky. Voda zmizela v jeskyni Vokounce a neobjevila se ani v Nové Drátenické jeskyni, ani ve Výpustku, kde protékala před pokusem. Potvrdil se fakt existence severní větve Křtinského potoka a tím nesporné rozdvojení toku (Obr. 2). Křtinský potok před Výpustkem za posledních sto roků velmi změnil svoje poměry. Postupně využíval řady ponorů a jiné opouštěl, ať již přírodní cestou nebo za pomocí člověka. Ponory A-C odvodňují do severní větve a ponory D-E do jižní (Obr. 2).

V 19. století mizel Křtinský potok v Čertově díře zcela a za nízkých stavů již v ponoru A u Vokounky. V roce 1902 byla při stavbě silnice Čertova díra zasypána a potok změnil svůj tok, mizel v ponoru D a tekl jižní větví do jeskyně Nové Drátenické. Ponor C se nacházel jen 15m vedle, ale odvodňuje do severní větve. Součástí práce byla přesná lokalizace ponorů A-G. Do roku 2009 byl hlavním ponorem E, který se pak částečně ucpal a objevil se nový, pracovně nazvaný U smrku. Poslední ponor F se nachází u Salve Vale a je špatně identifikovatelný. Vzdálenost ponorů A a F je 810m. Ponor G se nepodařilo nalézt.

 

2514. Půdorys Křtinského údolí

0br. 2: Ponory Křtinského potoka v okolí jeskyně Výpustek. Jednotlivé ponory označeny A-F. Dvě větve

Křtinského potoka - severní a jižní.

 

Měření průtoku Křtinského potoka přineslo tento výsledek. Probíhal v době malého vodního stavu, kdy netekl povrchovým korytem. Za Křtinami teklo 17l/s-1; před ponorem E 16,2 l/s-1; za ponorem E 8,8 l/s-1; před ponorem U smrku 8,46 l/s-1; za ponorem U smrku 4,5 l/s-1; z vývěru Křtinského potoka vyvěralo 63 l/s-1.

Stopovací experiment I. Kůrkové a J. Bruthanse z 13. června 2009 přinesl tyto poznatky. Na 3870m dlouhém úseku podzemního Křtinského potoka mezi ponorem E a vývěrem pod Kostelíkem prokázal zdržení 190 hodin. Odhadované zatopené prostory jsou 10 000 - 30 000 m3, což odpovídá průměru chodeb 2,5 - 8m2. Potvrdilo se propojení jeskyní Výpustek a Jestřábka. Jde o první stopovací pokus jižní větve Křtinského potoka, zatímco Burkhardt se Zedníčkem v roce 1948 měřili větev severní.

Sandra Kejíková shrnula dosavadní poznatky o Křtinském potoku, lokalizovala jeho ponory, shrnula historii starších ponorů, stopovacích pokusů a započala s vlastním měřením v jeskyni Výpustek. Pro nás, kdož projíždíme Křtinským údolím je dobré si zapamatovat, že u jeskyně Výpustek se podzemní Křtinský potok dělí na jižní a severní větev a pod Kostelíkem již vyvěrá jako jeden tok. Cestou nabere několikanásobek svého objemu v porovnání s průtokem u Křtin.

 

Zdroj: http://is.muni.cz/th/269621/prif_b/bc_Kejikova.pdf

 

 Diskuse "Hydrologie Křtinského potoka"

Nejsou žádné příspěvky.

PSPad TinyMCE Zoomify AutoViewer LuckyView LongtailVideo PHP
Návštěvy : [95348], dnes 63 |  | RSS  Data Diskuse | © Copyright
NmY3N